Villkor resa | Viatour

Resevillkor

Här kan du läsa om våra resevillkor och annat som kan vara bra att veta inför din resa.

Allmänna resevillkor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och Viatour Group AB:s särskilda villkor för individ- respektive gruppresor (GRP) samt Del i Resa (DIR).
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.
AVTALET
Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.
Huvudresenär är den person, i vars namn, avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.
Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.
Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.
Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.
Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.
Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.
Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.
PRIS OCH BETALNING
Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.
Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.
RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING
Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.
RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.
ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.
Ändring av priset
Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.
Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.
Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.
ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
Väsentliga fel
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad förresenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.
OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvarenligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.
REKLAMATION
Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.
Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
Resenärens ansvar för formaliteter
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.
ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS
Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.
TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens online plattform: http://ec.europa.eu/odr.

 

Särskilda resevillkor

Allmänna resevillkor

Viatour Group AB följer Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018. Nedanstående Särskilda resevillkor gäller före Allmänna Resevillkor vid individuell bokning.

Definitioner

Resenär

Resenär enligt dessa villkor kan vara huvudresenär eller medresenär.

Ansvarig för bokning och betalning är huvudresenär, nedan kallat resenär.

Arrangör

Arrangör och avtalspart enligt dessa villkor är Viatour Group AB.

Betalning

Anmälningsavgift:

Genom att betala anmälningsavgiften inom 10 dagar efter muntlig eller skriftlig bokning och erhållen bekräftelse, bekräftar resenären avtalet och sin plats på resan, samt att resenären har tagit del av de allmänna och särskilda resevillkor som gäller för denna resa. Utebliven anmälningsavgift anses av arrangören som en obekräftad bokning och kan således inte längre garantera plats på resan. Storleken på anmälningsavgiften är:
20 % av slutlikvid, dock minst 1 600 kr.
För resor som har ett lägre pris än anmälningsavgiften betalas hela slutlikviden.
Vid resa som inkluderar en evenemangsbiljett tillkommer 500kr i anmälningsavgift om anmälningsavgiften är mindre än 1 600 kr.

Resenärens ändringar som innebär annan avresedag eller resa är att betrakta som avbokning och ny beställning.

Slutlikvid

Slutlikviden ska vara Viatour Group AB tillhanda enligt följande:

Dagsresor

14 dagar innan avresa.

Flerdagarsresor Sverige 35 dagar innan avresa.

Flerdagarsresor Europa 45 dagar innan avresa.

Resor med evenemangsbiljett

45 dagar innan avresa.

Vissa flygresor

60 dagar innan avresa.

Kryssningar

70 dagar innan avresa.

Bokning kan bli bindande även om anmälningsavgift inte är erlagd. Det gäller t ex vid sen bokning per telefon.

Resenärens rätt till avbeställning av resa

Evenemangsresor:

Vid avbokning tidigare än 35 dagar innan avresa skall evenemangsbiljettens pris betalas av resenären. I händelse av att föreställningen blir inställd betalas biljettpriset tillbaka. Evenemangsbiljett återbetalas dock inte om rollistan ändras av olika orsaker, t ex medverkandes sjukdom.

Dagsresor:

Vid avbokning tidigare än 14 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp med undantag för en expeditionsavgift = anmälningsavgiften.

Avbokning 14 dagar eller senare debiteras med full avgift.

Vid eventuellt ingående evenemang, se rubrik evenemangsresor.

Flerdagarsresor Sverige

Vid avbokning tidigare än 35 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp med undantag för en expeditionsavgift = anmälningsavgiften.

Avbokning 35–15 dagar innan debiteras med 50% av resans pris.

Avbokning 14 dagar eller senare debiteras med full avgift.

Vid eventuellt ingående evenemang, se rubrik evenemangsresor.

Flerdagarsresor Europa med buss

Vid avbokning tidigare än 45 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp med undantag för en expeditionsavgift = anmälningsavgiften.

Avbokning 45–36 dagar innan debiteras med 25% av resans pris.

Avbokning 35–15 dagar före debiteras med 50% av resans pris.

Avbokning 14 dagar eller senare debiteras med full avgift.

Vid eventuellt ingående evenemang, se rubrik evenemangsresor.

Flerdagarsresor med flyg och tåg:

Vid avbokning tidigare än 90 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp med undantag för en expeditionsavgift på 500 kr/pp.

Avbokning 90–61 dagar innan debiteras med en expeditionsavgift lika med anmälningsavgiften.

Avbokning 60–36 dagar innan debiteras med 50% av resans pris.

Avbokning 35 dagar eller senare debiteras med full avgift.

Vid eventuellt ingående evenemang, se rubrik evenemangsresor.

Kryssningar:

Vid avbokning tidigare än 90 dagar före avresa återbetalas inbetalt belopp med undantag före en expeditionsavgift på 500 kr/pp.

Avbokning 90–70 dagar innan debiteras med en expeditionsavgift lika med anmälningsavgiften.

Avbokning 69–36 dagar innan debiteras med 50% av resans pris.

Avbokning 35 dagar eller senare debiteras med full avgift.

Andra villkor kan förekomma – se ert resebevis.

Avbeställningsskydd – Reseförsäkring

Kontrollera att ni har en fullgod reseförsäkring med avbeställningsskydd via er hemförsäkring eller bankkort. Det finns även flera aktörer som säljer reseförsäkringar. Resenären tecknar försäkringen direkt med det aktuella försäkringsbolaget.

Researrangörens rätt till inställande av resa

Arrangören har rätt att ställa in resa på grund av för få deltagare enligt följande:

1-dagsresa senast 5 dagar före avresan.

2- och 3-dagarsresor senast 14 dagar före avresan.

Längre resor senast 30 dagar före avresan.

Avrese- och ankomsttider

Den preliminära avrese- och sluttiden anges på resebeviset.

Om inget annat meddelas senast ca en till två veckor innan avresa via avresemeddelande gäller resebevisets avresetid och plats.

Avresemeddelande sänds endast då resan varar mer än 24 timmar samt vid en större förändring på kortare resor.

Resenären är skyldig att informera arrangören om de kontaktvägar som är aktuella för viktig information inför avresan.

Eget flyg

I de fall ni inte utnyttjar det flyg som ingår i resans pris gäller särskilda villkor. Ett visst avdrag för flyget kan göras beroende på vilka villkor som föreligger. I det fall ert eget flyg ankommer senare/avgår tidigare än gruppens, står resenären själv för transportkostnaden från/till flygplatsen.

Plats på flyget ihop med ert resesällskap kan inte garanteras. Kontrollera er flygbiljett och om ni inte sitter bredvid varandra kan ni justera detta vid incheckning i mån av plats. Specifika platsönskemål tillgodoses i möjligaste mån beroende på flygbolag.

Vad ingår i resans pris

I faktarutan vid varje resa, samt på ditt resebevis, anges vad som ingår i resans pris.

Måltider

Frukost ingår normalt på flerdagarsresor, dock ej första dagen om inget annan anges. Frukost består i regel av buffé men enklare och lokala avvikelser kan förekomma

Måltider och kaffepauser som ingår i resans pris anges i faktaruta och/eller resebevis. Arrangören väljer tillsammans med restaurangen menyer. Ofta kan tid/paus göras på resan för så kallat frivillig måltid eller kaffepaus. Det innebär att resenären själv väljer och betalar direkt till restaurangen.

Lunch inom Sverige ingår normalt måltidsdryck, bröd, sallad och kaffe men avvikelser kan förekomma. Se faktaruta och/eller resebevis.

Middag eller kvällsmåltid ingår normalt en eller två rätter exkl. dryck.

Alkoholhaltiga drycker ingår aldrig om inte detta särskilt anges.

Resenären är själv skyldig att meddela arrangören specialkost på grund av allergier eller andra speciella behov. Om ingen anmälan gjorts senast tio dagar före avresa kan arrangören inte garantera att specialkost kan ordnas.

Hotell/del i dubbelrum

I resornas pris ingår del i 2-bäddsrum med WC och dusch/bad där inget annat anges.

2-bäddsrum kan undantagsvis vara så kallade kombirum, enkelrum med extrabädd, och ibland kan rum med ”Grand-lit” förekomma.

På varje resa finns ett begränsat antal enkelrum reserverade. Det enkelrumstillägg du betalar får ses som en avgift för att ensam disponera ett rum. Standarden på enkelrum kan ibland, trots tillägget, vara något lägre än på övriga rum.

Andra rumstyper kan ordnas efter begäran mot lägst pris för del i dubbelrum och efter tillgänglighet.

I de fall rumskamrat inte går att ordna till den som bokat del i 2-bäddsrum tillkommer enkelrumstillägg. Detsamma gäller om avbokning sker av ena parten.

Utflykter

Utflykter som inte ingår i resans pris är normalt minimiantal 15 personer för att de skall kunna genomföras.

Vid för lågt antal deltagare kan utflyktsprogrammet komma att ändras.

Vi för lågt antal deltagare kan utflykten ställas in alternativt att justera priset. Andra villkor kan dock förekomma.

Busstransporter

Vi reserverar oss för att angivna avgångstider kan förändras.

Resebevis

Resenären är ansvarig för att kontrollera att korrekt namn och faktureringsadress anges på bokningsbekräftelse och färdhandlingar. Namnet skall överensstämma med passet. En namnändring av redan utställd flygbiljett medför en extra kostnad för resenären.

Speciella behov

Önskemål om speciell mat skall meddelas vid bokning, vi kan dock inte garantera att önskemålen infrias.

Alla resor är inte lämpade för personer med särskilda behov så som käpp, krycka, rullator, rullstol eller dylikt. Arrangören/reseledaren kan inte bistå med assistans kring bagage och hjälp med att köra en rullstol under resans gång. Vid sådant behov rekommenderas att resa med en medhjälpare. Har ni ovan behov kan det innebära att ni inte kan delta fullt ut i programmet.

Resa med barn och ungdomar

Information om vad som gäller för resa med barn/ungdomar utomlands med vuxen som inte är förälder lämnas av Utrikeskansliet. För inrikes resor där barn och ungdomar reser utan vuxens sällskap krävs intyg från vårdnadshavare fram till barnet/ungdomen fyller 18 år.

Barn mellan 0–6 år

Barn under 6 år får generellt inte resa utan sällskap av en vuxen medresenär.

Bokar man en resa för ett barn som är under 6 år och som ska resa självt är det väldigt viktigt att man kontaktar Viatour Group AB innan barnet ska resa för att se om möjligheten finns för att barnet ska kunna få resa självt.

Intyg såsom fullmakt, medgivande och föräldramedgivande krävs från vårdnadshavare.

Barn mellan 6–17 år

Barn som är mellan 6 och 17 år gamla får resa ensamma

Intyg krävs av vårdnadshavare.

Ska barnet resa med en annan person än vårdnadshavare eller med bara en förälder kan ett intyg från båda föräldrar eller vårdnadshavare krävas beroende på vart man reser.

Ett intyg av föräldrar kan även krävas för att förhindra att barn lämnar eller reser in i ett land utan tillstånd av vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna. Ett krav på intyg av föräldrar kan exempelvis krävas genom en slumpmässig kontroll som ett annat lands tullpersonal har som uppgift att kontrollera.

Pass och visum

För utomnordiska resor skall resenär vara försedd med giltigt pass. Resenär som inte är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att nödvändiga visum och andra handlingar ordnas.

Reklamationer

Vi hoppas att du inte ska finna anledning till klagomål. Eventuella fel och brister skall omgående anmälas till färdledaren under resan så denne har möjlighet att avhjälpa felet. Fel och brister som inte anmälts till färdledare eller representant för arrangören under resan beaktas ej. Om felet eller bristen ej har kunnat åtgärdas på ett tillfredställande sätt under resan skall anmälan upprättas på plats med underskrift av färdledaren och resenären. Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 30 dagar efter hemkomst.

Om felet eller bristen inte kan avhjälpas under resan kan arrangören eller dess representant ge ett prisavdrag och/eller en kompensation. Om sådan kompensation ges skall resenären kvittera att kompensation har getts och har då inte rätt att kräva ytterligare kompensation.

Rabatter

Rabatter kan ej kombineras om ej särskilt angivet.

Önskemål

Du är välkommen att framföra speciella önskemål till Viatour Group AB i samband med bokning. Viatour Group AB och reseledaren försöker i möjligaste mån att tillgodose önskemålen, men vi kan inte lämna någon garanti för detta.

Jourtelefon

Om något problem skulle uppstå, ring på jourtelefon +46 (0)70 761 45 27.

Reservationer

Uppgifterna i vår katalog, informationsmaterial och på vår hemsida gäller under förutsättning att inga nya avgifter eller större valutaförändringar sker. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel och programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll.

Resegaranti

Viatour Group AB har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad ekonomisk säkerhet, så kallad Resegaranti. Resegarantin innebär inte en ”reklamationsgaranti” utan är en lagstadgad säkerhet som var och en som anordnar en paketresa över 24 timmar och med övernattning måste ha. Syftet är att resenären ska ha möjlighet att resa hem om arrangören kommer på obestånd.