Boka buss | Viatour

Buss med chaufför

Här kan du skicka din offertförfrågan när du vill vara flexibel och göra din egen resa eller transport. Ju mer information du kan ge oss redan här desto mer säker offert kan vi ge utan några överraskningar.

Fält markerat med * är obligatoriska

*Hur vill ni använda bussen

*Behöver ni extra bagageutrymme?

FAQ – Vanliga frågor och svar

Här hitta du svar på några av våra vanligaste frågor. Om du undrar eller om vi kan hjälpa till med något så skicka oss ett meddelande.

Hur långt innan avgång är bussen framkörd?

Normalt är vår buss framkörd 10-15 minuter före avgång. Tiden påverkas dels av framkomlighet och utrymme vid lastplatsen men även av trafiken. Vid längre resor med mycket bagage kan vi ha längre framkörningstid för att inte behöva avgå efter planerad avgångstid.

Hur länge kan vi vänta om t ex en av våra resenärer är sen?

Det beror lite på vilken typ av resa vi ska göra. Är det en ren transport, framförallt kortare, kan vi vänta max 10 minuter. Senare avgång debiteras för varje påbörjad halvtimme men det kan även påverka så att nästa gäst efter er grupp får förseningar vilket vi vill undvika så långt det går.

Hur är bussen utrustad? Finns det toalett, eluttag och internet på bussen?

Våra bussar har klimatanläggning för såväl kyla som värme, toaletter, läslampor och bekväma säten. Framförallt vintertid och vid resor i flera dagar kan det finnas vissa begränsningar med toalett på grund av möjligheter till tömning och vintertid på grund av frysning.

De flesta bussar har antingen eluttag eller USB-uttag, ibland både och, för laddning av t ex mobiltelefoner. Många bussar har även WiFi. Det vanligaste är ett system som bygger på någon form av mobilt bredband vilket gör att det kan bli långsamt om många surfar samtidigt. Om det är ett specifikt önskemål för er med WiFi och/eller ladduttag så ange det vid din bokning.

Kan man spela musik eller titta på film i bussen?

Ja det går bra att ta med sig CD-skivor och DVD-filmer. I vissa bussar kan man koppla in andra medier via AUX-ingång. Om ni önskar det undersöker vi möjligheter till det vid er bokning.

Får man äta och dricka alkohol på bussen?

Vi vill att alla ska trivas ombord så det är tillåtet att äta ombord men vi har några riktlinjer:

  • Tänk på att inte ta med dig mat som doftar kraftigt.
  • Ta med dig rester och skräp ut när du lämnar din plats. Vi tillhandahåller mindre soppåsar om du vill ha det.
  • Använd inte nätfickorna som skräpbehållare utan lägg sopor på avsedd plats.

Alkoholförtäring på våra bussar är inte tillåtet. Vi måste kunna garantera allas säkerhet och att var och en förstår instruktioner om något skulle hända. Om någon uppträder berusad eller uppträder olämpligt kan vi neka denna att resa med oss.

Hur ser ni på säkerheten ombord?

Vi arbetar kontinuerligt för högsta säkerhet men vi behöver din hjälp. Våra chaufförer går kontinuerligt utbildningar i såväl LABC (livräddning), utrymning, brand, säker och miljövänlig körning med mera. Chauffören är befälhavare och ansvarar för säkerheten under resan.

För dig som resenär innebär det att:

  • följa de instruktioner som ges av chaufför och/eller reseledare.
  • att sitta på sin plats.
  • att använda säkerhetsbälte, vilket även är lagkrav. Om du är över 15 år är det ditt eget ansvar att bältet sitter på. Barn och ungdomar upp till och med 15 år skall alltid sitta bältade och där har du som målsman eller gruppledare ett ansvar.

Om säkerheten av olika skäl inte kan garanteras har chauffören rätt att avbryta resan tills säkerheten åter kan garanteras. Det är alltid chauffören som avgör detta.

Boende och mat för chauffören på bortaort?

Vi lämnar alltid offert på buss med chaufför exklusive kost och logi.

Det smidigaste brukar vara att ni bokar ett rum för chauffören på samma ställe som ni ska bo. Dels för att ni då har tillgång till bussen hela tiden samt att hotellen brukar bjuda på chaufförens boende om man är fler än 20-25 personer. Det samma gäller om ni bokar mat för gruppen.

Vill ni att vi ordnar med boende och mat åt chauffören tillkommer (själv-)kostnaden för det på det offererade priset för resan.

Vad ingår i priset?

När vi lämnar offert och vid bokning bekräftar din resa utgår vi från den information du ger oss vid din förfrågan. Därför är det mycket viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt redan vid din förfrågan. I priset ingår de tjänster som finns specificerat i er bokningsbekräftelse. Därför är det viktigt att du eller den som bokat resan noggrant läser igenom bekräftelsen och kontaktar oss om något skulle vara oklart eller behöver kompletteras. Planer och förutsättningar kan ändras över tid men vid större förändringar måste vi lämna en ny offert. Det blir alltid billigare att göra förändringar innan avresa än akuta ändringar under resan.

Hur går bokning och betalning till?

När du godkänner vår offert via mail eller per telefon skickar vi en bekräftelse med vad vi kommit överens om. Läs noga igenom bekräftelsen och hör av dig snarast om något blivit fel eller om du uppfattar att det är något annat vi kommit överens om.

Betalning sker via faktura och om inget annat anges i bekräftelsen sker fakturering i förskott. Vi skickar helst faktura via mail.

Hur tänker ni kring miljö?

Vi arbetar kontinuerligt för minsta miljöpåverkan. Våra chaufförer går kontinuerligt utbildningar i miljövänlig körning med mera.

Alla transporter oavsett trafikslag har en påverkan på miljön. Våra fordon uppdateras kontinuerligt och, beroende på vad som mäts, hör bussen till ett av de mer miljövänliga alternativen. Såväl drivmedel som annan teknik har under senare år utvecklats enormt, vilket gör att våra utsläppsnivåer är mycket låga. Resten är nog mer politik.

Hur mycket bagage får vi ta med?

Det som avgör hur mycket bagage man kan ta med är i första hand vikten men även att utrymmet är begränsat. Beroende på typ av buss kan man normalt ta med sig mellan 70 och 80 kg bagage per person med en fullastad buss. Om ni har mycket bagage eller ska vara borta länge så kan det i många fall vara bra att boka släp. Resan tar något längre tid men vi behöver inte riskera att någonting måste lämnas hemma eller att vi får övervikt som kan bli både farligt och kostsamt.

Om jag glömmer eller har tappat något.

Ibland händer det att man är tanskpridd eller tappar något. Då går det bra att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi gör allt vi kan för att du ska få tillbaka dina saker. Oftast innebär det att vi skickar din tillhörighet mot en expeditionsavgift och fraktkostnader (porto, ev emballage etc.)

Vi behåller kvarglömda effekter  i maximalt två månader. Effekter av större ekonomiskt värde lämnas sedan till polisens hittegods.

Fullständiga villkor för hyra buss med chaufför

Allmänna villkor för transportuppdrag med buss för beställares räkning

1. Tillämpningsområde
1.1 Dessa villkor gäller i förbindelse med skriftligen bekräftad bokning (nedan kallat avtal) alt att avtal tecknats om busstransport (resa).
1.2 Beställaren ska försäkra sig om att trafikföretaget har trafiktillstånd och trafikföretaget att beställaren har ställt resegaranti om så krävs för uppdraget.
1.3 Om trafikföretaget i sin tur anlitar annan transportör åligger det trafikföretaget att kontrollera att transportören har trafiktillstånd.
2. Transportuppdraget – Färdplan
Transportuppdraget ska redovisas i form av en färdplan med nödvändiga tids-, plats- och sträckangivelser vilken ska granskas och godkännas av både beställare och trafikföretaget. Tidsplanen ska upprättas med beaktande av EU:s Regler om kör- och vilotider i yrkesmässig trafik, SFS:s Lag om Arbetstid vid visst Vägtransportarbete, (EG) Rådets förordning samt annan vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.
3. Transportuppdraget – Fordon
3.1 I avtalet ska anges antal bussar och högsta antal passagerare inkl färdledare och, om så erfordras, resgodsvolym som transportavtalet avser.
3.2 I avtalet ska anges fordonsstandard och ev. extrautrustning som krävs för transportuppdraget.
3.3 Beställaren ska snarast, dock senast 7 dagar före avresa, ange ev. avvikelser från kapacitetsbehovet i avtalet.
3.4 Vid uppdragets start och fortlöpande under transportuppdraget ska bussen i möjligaste mån vara utvändigt rentvättad och invändigt välstädad. Beställaren alt färdledaren ska medverka till att skadegörelse eller onormal nedskräpning inte förekommer.
4. Transportuppdraget – Förare och färdledare
4.1 Bussföraren är trafikföretagets representant under transporten
4.2 Trafikföretaget ansvarar för att föraren har erforderlig kompetens för uppdraget. Under tjänstgöring ska föraren vara prydligt klädd.
4.3 Färdledaren är representant för gruppen och ansvarar för transportens/resans genomförande.
4.4 Beställare är representant för gruppen och ansvarar för transportens/resans genomförande i de fall då färdledare saknas.
4.5 Bussförare och färdledare ska biträda varandra och ömsesidigt följa varandras anvisningar under uppdraget.
4.6 Beställaren ska under uppdragstiden tillhandahålla bussförare kost och logi av normal standard om inget annat avtalats.
5 Transportuppdraget – Försäkring
5.1 Trafikföretaget ska ha tecknat försäkringar för skada på eller stöld av passagerares resgods i bussen.
5.2 Trafikföretaget är ansvarigt för att fordon som används för beställares räkning är trafikförsäkrat.
5.3 Stöldbegärlig egendom ska i möjligaste mån medföras av passagerare då bussen lämnas.
6 Transportuppdraget – Övriga villkor
6.1 Beställaren äger rätt att i samråd med trafikföretaget sätta upp skyltar eller dekaler i eller utanpå bussen. Kostnader för uppsättning samt återställning av bussen ansvarar beställaren för.
6.2 Om inte annat avtalats ska bussen vara framkörd senast 10 minuter före aviserad avgångstid.
6.3 Det är resenärens skyldighet att märka bagage med namn, adress och telefonnummer samt att noga kontrollera vid avstigning att denne har rätt bagage.
6.4 Resenären är medveten om att bagaget förvaras i ett utrymme som inte Viatour Group AB har uppsikt över vid varje tidpunkt.
6.5 Förlorat, skadat eller stulet bagage ersätts ej av Viatour Group AB om skadan/förlusten orsakas av resenärens oaktsamhet.
6.6 I händelse av förlust eller skada som orsakats av olycka som inträffat till följd av användning av bussen eller oaktsamhet från Viatour Group AB:s sida utgår ersättning enligt gällande rätt.
6.7 Rökförbud gäller i hela bussen.
6.8 Färdledaren ska efter samråd med bussföraren informera om ordningsregler. Bussföraren äger rätt att avvisa passagerare som stör, förstör eller äventyrar säkerheten i bussen. Vid avvisning inom Sverige kontaktas polis och vid utlandsresa svensk beskickning. Hemtransport sker på passagerares egen bekostnad.
6.9 Vid onormal nedskräpning och/eller skadegörelse debiteras 700 SEK per timme för sanering samt kostnader för reparationer och material. Sanering pga. illamående el dyl., som åtgärdas av trafikföretaget, debiteras 700 kr per påbörjad timme, dock lägst
2 000 SEK. Priser är exkl. 25 % moms.
6.10 Trafikföretaget har rätt att debitera längre uppdragstid och/eller längre körsträcka än avtalat med 400 SEK per påbörjad halvtimme samt 80 SEK per påbörjad mil. Priser är exkl. gällande moms.
7 Särskilda tillstånd och handlingar
7.1 Trafikföretaget ansvarar för att bussföraren medför behövliga tillståndshandlingar för transporten. Det åligger beställaren att lämna trafikföretaget behövligt underlag.
7.2 Beställaren ansvarar för att passagerare medför erforderliga handlingar såsom t ex pass och visum.
7.3 Trafikföretaget svarar för väg- och trafikskatter. Om inte annat
avtalats svarar trafikföretaget även för på busstransporten fallande
kostnader såsom färjeavgifter, broavgifter, tunnelavgifter, parkeringsavgifter o dyl. Samtliga förekommande skatter, avgifter o dyl. enligt ovan debiteras beställaren.
8. Oförutsedda händelser (force majeure)
8.1 Om det under transporten inträffar händelse, avseende trafikföretagets åtagande, som medför väsentlig försening ska åtgärder vidtas för att underlätta resenärernas fortsatta färd och begränsa den ekonomiska skadan. Beställaren ska omedelbart underrättas. Vid bedömningen av den ekonomiska skadan ska utgångspunkten vara om tidsförlusten kan medföra ersättningsanspråk mot beställaren från passagerare enligt Allmänna Reklamationsnämndens praxis.
8.2 Trafikföretaget är ej skyldig att utföra åtagandet enligt detta avtal om sådant åtagande hindras eller oskäligt betungas till följd av händelse utanför trafikföretagets kontroll och är fri från ansvar för att åtagande ej utförs. Exempel på sådana händelser är krig, mobilisering, beslag, myndighetsbeslut, restriktioner beträffande tillgång på drivmedel, strejk, lockout, naturkatastrof eller världshändelser som starkt påverkar verksamhetens omfattning eller liknande händelser.
8.3 Vid force majeure ska kontakt snarast etableras mellan beställare och trafikföretag. Parterna ska då rådgöra om hur den fysiska och ekonomiska skadan ska kunna minimeras för i första hand passagerarna och i andra hand parterna. Part är vidare skyldig att meddela andra Parten så snart sådan händelse upphört.
8.4 Om händelse av nu nämnt slag varar längre tid än två (2) månader, äger vardera Parten uppsäga detta avtal med omedelbar verkan. Parterna skall därvid inte ha anspråk på varandra.
9 Hävande av avtal
9.1 Vid uppenbart avtalsbrott från ena parten, varigenom den andra parten kan tillfogas väsentlig skada, äger den senare rätt att häva avtalet och begära skadestånd.
9.2 Utan rätt till skadestånd har
– endera parten rätt att häva avtalet helt eller delvis senast en månad före avtalad avresetid.
– endera parten rätt att häva avtalet helt eller delvis senast sju dagar före avresetid om det är en endagsresa.
– endera parten rätt att häva avtalet helt eller delvis senast 14 dagar före ett uppdrag med övernattningar upp till sex nätter.
– endera parten rätt att häva avtalet helt eller delvis senast 21 dagar för längre uppdragstid än sex övernattningar.
9.3 Busstransport (resa) som avbokas
– senare än sju arbetsdagar men tidigare än tre arbetsdagar före avresa debiteras 20 % av resans totala pris.
– senare än tre arbetsdagar före avresa debiteras 50 % av resans totala pris.
– senare än 12 timmar före avresa debiteras100 % av resans totala pris.
9.4 Vid hävande av avtal om en serie resor eller vid stor fordonsinsats vid ett tillfälle ska särskild överenskommelse träffas.
10. Betalning
10.1 Beställaren ska senast tre dagar före varje påbörjat uppdrag ha inbetalat överenskommen ersättning till trafikföretaget om inte annat överenskommits.
10.2 Vid försenad betalning äger trafikföretaget rätt att utta dels dröjsmålsränta med 18 % per år, dels en administrativ avgift på 50 SEK vid skriftlig påminnelse om inte annat överenskommits. Minsta ränta är dock alltid 8 % över gällande referensränta enligt räntelagen.
11. Tvister
11.1 Tvister mellan parterna med anledning av detta avtal ska av trafikföretaget skriftligen inlämnas till Sveriges Bussföretag (SB) samt av beställaren till sin representant. Representant som mottagit anmälan ska överlämna en redogörelse för tvisten till den andra partens representant, som inom två veckor ska bereda den andra parten tillfälle att inom en månad inkomma med skriftligt genmäle.
11.2 Representanter för respektive part ska senast en månad därefter avge en gemensam rekommendation till parterna. Vägledande för rekommendation skall vara Allmänna Reklamationsnämndens praxis.
11.3 Kan enighet inte uppnås mellan parterna ska tvistenämnd tillsättas. Till denna utser parterna varsin ledamot vilka i sin tur utser jurist att vara ordförande.
11.4 Tvistenämndens utslag gäller som rekommendation. Missnöjd part kan föra tvisten vidare till prövning av allmän domstol

Copyright © 2020 Viatour Resor & Event AB. All rights reserved