Integritetspolicy | Viatour

GDPR - Integritetspolicy

Vi är noga med din integritet men då du ingå ett avtal med oss behöver vi ibland behandla en del av dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 1.    Generellt

För Viatour Group AB, med organisationsnummer 556882–5441, är din integritet viktig och har därför arbetat fram denna policy i enlighet med EU-lagstiftningen (General Data Protection Regulation) och nationell lagstiftning angående skyddande av personuppgifter. Vi samlar in och lagrar endast de personuppgifter som har anknytning till våra varor och tjänster och som är direkt nödvändiga för de varor och tjänster vi levererar. Vi samlar inte in personuppgifter utan ditt samtycke.

2.    Ansvarig för hantering av personuppgifter

Ansvarig för hantering av personuppgifter är Viatour Group AB org. nr 556882–5441

3.    Användning av personuppgifter

Viatour Group AB lagrar bara de personuppgifter som krävs för att utföra uppdraget och för fakturering.

4.    Tidsgräns för personuppgifter

Personuppgifter sparas i maximalt tio år från senaste ärendes slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag, för skälig gallringstid eller den tid som krävs av ärendets natur. Avanmälan av nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring gäller med omedelbar verkan.

5.    Tredje part och överföring av uppgifter till tredje land

Viatour Group AB delar inga personliga uppgifter med tredje land eller tredje part utom sådana uppgifter som är direkt nödvändiga för t ex en underleverantör till de varor och tjänster vi tillhandahåller. Det kan till exempel vara rumslistor till hotell och särskilda behov (t ex allergier) som du har och är nödvändiga för underleverantör att känna till. Vi arbetar med partners som säkerställer att tjänster och infrastrukturer fungerar på bästa sätt och dina personuppgifter kan överföras till dem på ett säkert sätt. Våra återkommande partners har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss och dina personuppgifter hanteras endast för vår räkning enligt våra instruktioner och gällande lagstiftning. Vid utredning av brott kan vi behöva dela uppgifter med polisiära myndigheter i enlighet med svensk lagstiftning.

6.    Information om hur vi använder personuppgifter

En kort information om Viatour Group AB:s hantering används skall finns lätt tillgänglig på Viatour Group AB:s hemsida. Denna information skall på begäran alltid lämnas offentligt med länk till fullständig policy:

”Viatour Group AB ansvarar för hur personuppgifter skall hanteras i enlighet med EU:s och nationella lagar och förordningar. Genom att avtal tecknas med Viatour Group AB samtycker du till att vissa uppgifter insamlas att användas som nödvändig information för avtalet samt för leverans av varor och tjänster. Med avtal menas till exempel bokning av resa eller bokning av transport men andra avtal kan förekomma. Dina uppgifter sparas i maximalt tio år om avtalet så kräver, för skälig gallringstid (normalt ett år utan aktivitet om inget annat anges) eller så länge du samtycker till att vi får spara dina uppgifter. Ditt samtycke gäller även för att utveckla varor och tjänster samt för marknadsföring genom direktutskick och e-postreklam. För e-postreklam och annan direktmarknadsföring gäller ditt samtycke tills vidare men endast så länge du själv vill. Du har alltid rätt att begära registerutdrag om vilka uppgifter som finns om dig. Vi begär någon form av legitimering då vi inte vill att dina uppgifter hamnar i orätta händer. Viatour Group AB är skyldiga att rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.”

7.    Känsliga uppgifter

Vi vill gärna lära känna våra kunder och leverantörer. På så sätt kan vi utveckla vår verksamhet i rätt riktning. Därför kan vi registrera känsliga uppgifter om dig eller om det är något du tycker att vi ska ändra, förbättra eller ta bort i något av våra varor och/eller tjänster. Vi registrerar dock aldrig sådana uppgifter utan ditt samtycke, endera muntligt eller skriftligt.

8.    Marknadsföring och nyhetsbrev

Om du har eller har haft en kund- eller leverantörsrelation med oss kan vi komma att skicka e-postreklam och/eller annan direktmarknadsföring. Det går alltid att avboka adresserad och e-postreklam från oss. I e-postreklam finns en länk för att avbeställa sin prenumeration och när det gäller direktreklam med post räcker att kontakta oss endera på telefon, via e-post eller skriftligt brev. Är du inte kund eller leverantör hos oss anmäler du via länk på vår hemsida om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan lika enkelt när som helst avboka nyhetsbrevet.

9.    Bokningssystem

Vid bokning eller beställning hos Viatour Group AB, endera på hemsidan, e-post, brev eller telefon, ingår du ett avtal. Vi använder oss av ett underliggande system som ansvarar för datasäkerhet och integritet. Leverantören av detta system kommer inte åt personuppgifter utan att vi uttryckligen medger detta i syfte att reparera eller underhålla systemet. Inga personuppgifter sparas i och med detta. Vi efterfrågar och registrerar endast de uppgifter som behövs för varan eller tjänsten samt faktureringsuppgifter. Vill du lämna ytterligare upplysningar registreras dessa endast då du samtyckt till det.

10.  Leverantörsuppgifter

De flesta leverantörer är juridiska personer och omfattas inte av varken denna lagstiftning eller denna policy. Kontaktpersoner hos juridiska personer och enskilda näringsidkare är dock personuppgifter. Dessa hanteras enligt denna policy för att hantera avtal med leverantörerna.

11.  Övrigt

Viatour Group AB och dess leverantörer av IT-system arbetar ständigt med säkerhet för att personuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du trots våra ansträngningar känner att dina uppgifter inte hanteras på rätt sätt ber vi dig i första hand kontakta oss så att vi kan rätta till detta samt i förekommande fall upprätta en rapport och utreda detta som en personuppgiftsincident. Är det en allvarlig incident eller om du trots våra ansträngningar, är missnöjd med vår hantering kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet.